Career   |  Store Locator   |  Product Support   |  FAQs  |  Contact Us  |  About Us   
 
   ฟุตซอลหนังเย็บแข่งขัน PU VIVA รุ่น Youth Star (FIFA Approved) เบอร์ 4 (ลูก)
   ฟุตซอลหนังเย็บแข่งขัน PU VIVA รุ่น PURE เบอร์ 4 (ลูก)
   ฟุตซอลหนังเย็บแขงขัน PU VIVA รุ่น Futsal Junior เบอร์ 3 (ลูก)
   ฟุตซอลหนังอัด PU VIVA รุ่น NEON GREEN เบอร์ 3.7(ลูก)
   ฟุตซอลหนังอัด PU VIVA รุ่น 2000 เบอร์ 3.7 (ลูก)
   ฟุตซอลหนังอัด PU VIVA รุ่น 2006 เบอร์ 3.7 (ลุก)
   ฟุตซอลหนังอัด PVC VIVA รุ่น NEON GREEN เบอร์ 3.7 (ลูก)
   ฟุตซอลหนังอัด PVC VIVA รุ่น สะท้อนแสง เบอร์ 3.7 สีเขียว (ลูก)
   ลูกฟตซอลหนังเย็บ Mikasa รุ่น FSC64 (ลูก)

* For more information please contact us
ฟุตซอลหนังเย็บแข่งขัน PU VIVA รุ่น PURE เบอร์ 4 (ลูก)
Price : 920.00 บาท ( $26.29 )
Order :
** ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว
   At a Glance  

ฟุตซอลหนังเย็บแข่งขัน PU VIVA รุ่น PURE เบอร์ 4

• ผลิตจากหนัง โพลีอีเทน (Polyethane) ที่มีคุณภาพสูง
• ทนทานต่อรอยขูดข่วนได้อย่างดี และป้องกันน้ำได้อย่างดี
พัฒนามัลเลเยอร์แบบพิเศษ เพิ่มความสามารถในการรักษารูปทรงของลูกบอล
ขนาดมาตรฐานเบอร์4
Product Support
  Find support for this product
 
       
web counter